Welcome: Guest

نخستین همایش ملی مترجمان رسمی قوه قضاییه

به گزارش سایت اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی(فنی) قوه قضاییه نخستین همایش ملی مترجمان رسمی قوه قضاییه روز سه شنبه 8 مهرماه 1393 مصادف با روز جهانی ترجمه برگزار خواهد شد. این همایش که عنوانب فرعی دسترسی  زبانی به عدالت (Linguistic Access to Justice) را برای خود برگزیده است اهدافی همانند ایجاد هماهنگی  و تعامل بیشتر میان مترجمان رسمی، حقوقدانان و مسئولان حوزه ترجمه و تایید اسناد در کشور، تحلیل چالشها در حوزه ترجمه رسمی، شناسایی توانمندی های علمی مترجمان رسمی به منظور ارتقاء کیفیت ترجمه رسمی و ایجاد زمینه ای برای یکپارچگی رویه  ترجمه اسناد در میان مترجمان  رسمی را دنبال می کند. مخاطبان این همایش مترجمان رسمی،قضات تایید اسناد،کارشناسان تایید اسناد در قوه قضاییه و وزارت امور خارجه و سایر علاقمندان حوزه ترجمه رسمی هستند.

محورهای همایش

تحلیل گفتمان حقوقی و ترجمه رسمی
بررسی اسناد بین المللی درخصوص اعتبار بخشی به اسناد
مقایسه تطبیقی قوانین ترجمه رسمی در ایران و سایر کشورها
رویکرد آموزشی دانشگاهها و ترجمه رسمی در ایران
آسیب شناسی متون حقوقی و تاثیر آن در ترجمه رسمی
تعیین و اولویت بندی نیازهای تخصصی مترجمان رسمی در ایران
ترجمه حقوقی و اصطلاح شناسی
ترجمه شفاهی در دادگاه

ازعلاقمندان درخواست می شود مقالات خود را بر اساس محورهای فوق به دبیر خانه همایش یا آدرس اینترنتی edare.fanni@gmail.com ارسال کنند.

مهلت ارسال چکیده  مقالات    : 1393/4/20
مهلت ارسال  اصل مقالات        : 1393/5/21

دبیرخانه همایش: تهران،میدان حسن آباد، جنب آتش نشانی،کوچه شهید سید صدری،شماره 46 و48؛ صندوق پستی 1137914611

Related entries

Site-wide search